Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 15 2018

Gaggle
9228 0207
Reposted fromcharlotteflax charlotteflax

February 25 2018

Gaggle

February 14 2018

Gaggle
Przecież o to właśnie w życiu chodzi. Nie o wakacje, kolacje w knajpach i pragnienie posiadania więcej rzeczy, ale o to, by napić się razem herbaty i przytulić po długim dniu. Chodzi o wybaczanie i zapominanie, ulgowe traktowanie. A także o uczciwość, prawdę i zaufanie, o stworzenie bezpiecznego, ciepłego schronienia dla tych, których się kocha.
— Alex Marwood
Reposted fromavooid avooid
Gaggle
Reposted fromherrkammer herrkammer
Gaggle
9850 5fbc
Reposted fromMonikaAviation MonikaAviation

February 13 2018

Gaggle
7375 718e 500
Gaggle
Reposted fromFlau Flau
Gaggle
7397 e90a 500
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow

February 12 2018

Gaggle
6190 e4a2 500
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow
Gaggle

February 04 2018

Gaggle
2013 7fcb 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viagdziejestola gdziejestola

February 03 2018

0191 6722

screamqueen96:

By Konjyouyaki

Reposted fromthethrillof thethrillof viabruxa bruxa

January 27 2018

1369 c874
Reposted fromochgod ochgod viagdziejestola gdziejestola
Gaggle
Znam Cię totalnie inaczej niż wszyscy inni.

January 26 2018

Gaggle
8866 397e 500
Reposted fromsopadepollo sopadepollo viagdziejestola gdziejestola
Gaggle
7897 8ad8
Reposted fromLazhward Lazhward viagdziejestola gdziejestola
Gaggle
Reposted fromseatlle seatlle viagdziejestola gdziejestola
Gaggle
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaimaybebad imaybebad
Gaggle

Diabli wiedzą, czym to się skończy ale dobrze, że się zaczyna.

— A. Sapkowski
Reposted frombaeven baeven viagdziejestola gdziejestola
Gaggle
2587 d506 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialifeless lifeless
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl